ER stress-related ATF6 upregulates CIP2A and contributes to poor prognosis of colon cancer

Chun Yu Liu, Chia Chi Hsu, Tzu Ting Huang, Chia Han Lee, Ji Lin Chen, Shung Haur Yang, Jeng Kai Jiang, Wei Shone Chen, Kuan Der Lee, Hao Wei Teng

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

19 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「ER stress-related ATF6 upregulates CIP2A and contributes to poor prognosis of colon cancer」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences