Epistasis Analysis for Estrogen Metabolic and Signaling Pathway Genes on Young Ischemic Stroke Patients

Yi Chen Hsieh, Jiann Shing Jeng, Huey Juan Lin, Chaur Jong Hu, Chia Chen Yu, Li Ming Lien, Giia Sheun Peng, C. I Chin I Chen, Sung Chun Tang, Nai Fang Chi, Hung Pin Tseng, Chang Ming Chern, F. I Fang I Hsieh, Chyi Huey Bai, Yi Rhu Chen, Hung Yi Chiou, Jiann Shing Jeng, Sung Chun Tang, Shin Joe Yeh, Li Kai TsaiShin Kong, Li Ming Lien, Hou Chang Chiu, Wei Hung Chen, Chyi Huey Bai, Tzu Hsuan Huang, Chi Ieong Lau, Ya Ying Wu, Rey Yue Yuan, Chaur Jong Hu, Jau Jiuan Sheu, Jia Ming Yu, Chun Sum Ho, Chin I. Chen, Jia Ying Sung, Hsing Yu Weng, Yu Hsuan Han, Chun Ping Huang, Wen Ting Chung, Der Shin Ke, Huey Juan Lin, Chia Yu Chang, Poh Shiow Yeh, Kao Chang Lin, Tain Junn Cheng, Chih Ho Chou, Chun Ming Yang, Giia Sheun Peng, Jiann Chyun Lin, Yaw Don Hsu, Jong Chyou Denq, Jiunn Tay Lee, Chang Hung Hsu, Chun Chieh Lin, Che Hung Yen, Chun An Cheng, Yueh Feng Sung, Yuan Liang Chen, Ming Tung Lien, Chung Hsing Chou, Chia Chen Liu, Fu Chi Yang, Yi Chung Wu, An Chen Tso, Yu Hua Lai, Chun I. Chiang, Chia Kuang Tsai, Meng Ta Liu, Ying Che Lin, Yu Chuan Hsu, Chih Hung Chen, Pi Shan Sung, Chang Ming Chern, Han Hwa Hu, Wen Jang Wong, Yun On Luk, Li Chi Hsu, Chih Ping Chung, Hung Pin Tseng, Chin Hsiung Liu, Chun Liang Lin, Hung Chih Lin, Chaur Jong Hu

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

10 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Epistasis Analysis for Estrogen Metabolic and Signaling Pathway Genes on Young Ischemic Stroke Patients」主題。共同形成了獨特的指紋。

Agriculture & Biology

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds