Ephexin1 is required for Eph-Mediated limb trajectory of spinal motor axons

Chih Ju Chang, Ming Yuan Chang, Szu Yi Chou, Chi Chen Huang, Jian Ying Chuang, Tsung I. Hsu, Hsing Fang Chang, Yi Hsin Wu, Chung Che Wu, Daniel Morales, Artur Kania, Tzu Jen Kao

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

5 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Ephexin1 is required for Eph-Mediated limb trajectory of spinal motor axons」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences