Eosinophilia Presenting as Acute Coronary Syndrome [1]

Chun Yao Huang, Tse Min Lu, Chiao Po Hsu, An Hang Yang, Yu An Ding, Chern En Chiang

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

2 引文 斯高帕斯(Scopus)
原文英語
頁(從 - 到)94-95
頁數2
期刊American Journal of Hematology
76
發行號1
DOIs
出版狀態已發佈 - 五月 2004
對外發佈

ASJC Scopus subject areas

  • 血液學

引用此