Enrichment of superoxide dismutase 2 in glioblastoma confers to acquisition of temozolomide resistance that is associated with tumor-initiating cell subsets

Chia Hung Chien, Jian Ying Chuang, Shun Tai Yang, Wen Bin Yang, Pin Yuan Chen, Tsung I. Hsu, Chih Yuan Huang, Wei Lun Lo, Ka Yen Yang, Ming Sheng Liu, Jui Mei Chu, Pei Hsuan Chung, Jr Jiun Liu, Shao Wen Chou, Shang Hung Chen, Kwang Yu Chang

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

10 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Enrichment of superoxide dismutase 2 in glioblastoma confers to acquisition of temozolomide resistance that is associated with tumor-initiating cell subsets」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds