Enhancement of Hippocampal Spatial Decoding Using a Dynamic Q-Learning Method with a Relative Reward Using Theta Phase Precession

Bo Wei Chen, Shih Hung Yang, Yu Chun Lo, Ching Fu Wang, Han Lin Wang, Chen Yang Hsu, Yun Ting Kuo, Jung Chen Chen, Sheng Huang Lin, Han Chi Pan, Sheng Wei Lee, Xiao Yu, Boyi Qu, Chao Hung Kuo, You Yin Chen, Hsin Yi Lai

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

指紋 深入研究「Enhancement of Hippocampal Spatial Decoding Using a Dynamic Q-Learning Method with a Relative Reward Using Theta Phase Precession」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science