Enhanced Risk of Osteoporotic Fracture in Patients with Sarcopenia: A National Population‐Based Study in Taiwan

Han Wei Zhang, Zhi Ren Tsai, Ko Ta Chen, Sheng Lun Hsu, Yi Jie Kuo, Ying Chin Lin, Shu Wei Huang, Yu Pin Chen, Hsiao Ching Peng, Jeffrey J.P. Tsai, Chun Yi Hsu

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

指紋

深入研究「Enhanced Risk of Osteoporotic Fracture in Patients with Sarcopenia: A National Population‐Based Study in Taiwan」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences