Enhanced hydrogen evolution efficiency achieved by atomically controlled platinum deposited on gold nanodendrites with high-index surfaces

Ying Huang Lai, Sin Ren Li, Swathi M. G, Hsiao Tzu Chang, Yu Bin Huang, Yen Ken Li, Yu Mei Chen, Shivaraj B. Patil, Shu Yi Chang, Po Kai Chen, Chia Che Chang, Yi Chia Chen, Chih Wen Pao, Jeng Lung Chen, Chuan Yu Wei, I. Lin, Hung Lung Chou, Chun Jen Su, U. Ser Jeng, Tsung Rong KuoCheng Yen Wen, Di Yan Wang

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

指紋

深入研究「Enhanced hydrogen evolution efficiency achieved by atomically controlled platinum deposited on gold nanodendrites with high-index surfaces」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science

Chemical Compounds