Endothelial Klf2-Foxp1-TGFβ signal mediates the inhibitory effects of simvastatin on maladaptive cardiac remodeling

Hongda Li, Yanfang Wang, Jiwen Liu, Xiaoli Chen, Yunhao Duan, Xiaoyu Wang, Yajing Shen, Yashu Kuang, Tao Zhuang, Brain Tomlinson, Paul Chan, Zuoren Yu, Yu Cheng, Lin Zhang, Zhongmin Liu, Yuzhen Zhang, Zhenlin Zhao, Qi Zhang, Jie Liu

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

8 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Endothelial Klf2-Foxp1-TGFβ signal mediates the inhibitory effects of simvastatin on maladaptive cardiac remodeling」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences