Endoscopic transnasal dacryocystorhinostomy

Chia Hung Lee, Fei Peng Lee, Chia Ming Liu, Kai Nan Lin, Hung Meng Huang

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

指紋

深入研究「Endoscopic transnasal dacryocystorhinostomy」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences