Embryonic exposure to 4-methylimidazole leads to zebrafish myofibril misalignment

Jen Ning Tsai, Chiao Yin Sun, Yu Ju Ding, Yun Hsin Wang, Kang Chieh Lo, Chi Chung Wen, Jia Wei Lin, Chiung Fang Chang, Li Sung Hsu, Hui Min Chen, Tsorng Harn Fong, Yau Hung Chen

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

3 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Embryonic exposure to 4-methylimidazole leads to zebrafish myofibril misalignment」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences

Earth & Environmental Sciences

Chemical Compounds