Elevated HMGA2 expression is associated with cancer aggressiveness and predicts poor outcome in breast cancer

Jingjing Wu, Shizhen Zhang, Jinlan Shan, Zujian Hu, Xiyong Liu, Lirong Chen, Xingchang Ren, Lifang Yao, Hongqiang Sheng, Ling Li, David Ann, Yun Yen, Jian Wang, Xiaochen Wang

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

56 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Elevated HMGA2 expression is associated with cancer aggressiveness and predicts poor outcome in breast cancer」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences