Elbasvir/grazoprevir for hepatitis C virus genotype 1b East-Asian patients receiving hemodialysis

Chen-Hua Liu, Cheng-Yuan Peng, Yu-Jen Fang, Wei-Yu Kao, Sheng-Shun Yang, Cheng-Kuan Lin, Hsueh-Chou Lai, Wen-Pang Su, Sheng-Uei Fang, Chun-Chao Chang, Tung-Hung Su, Chun-Jen Liu, Pei-Jer Chen, Ding-Shinn Chen, Jia-Horng Kao

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

2 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Elbasvir/grazoprevir for hepatitis C virus genotype 1b East-Asian patients receiving hemodialysis」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences