Eight cases of severe acute respiratory syndrome presenting as round pneumonia

Yung Liang Wan, Han Ping Kuo, Ying Huang Tsai, Yao Kuang Wu, Chun Hua Wang, Chien Ying Liu, Kuo Chin Kao, Sheung Fat Ko

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

17 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Eight cases of severe acute respiratory syndrome presenting as round pneumonia」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences