EGFR mutation and lobar location of lung adenocarcinoma

Chien Hua Tseng, Kun Chieh Chen, Kuo Hsuan Hsu, Jeng Sen Tseng, Chao Chi Ho, Te Chun Hsia, Kang Yi Su, Ming Fang Wu, Kuo Liang Chiu, Chien Ming Liu, Tzu Chin Wu, Hung Jen Chen, Hsuan Yu Chen, Chi Sheng Chang, Chung Ping Hsu, Jiun Yi Hsia, Cheng Yen Chuang, Chin Hung Lin, Jeremy J.W. Chen, Kuan Yu ChenWei Yu Liao, Jin Yuan Shih, Sung Liang Yu, Chong Jen Yu, Pan Chyr Yang, Tsung Ying Yang, Gee Chen Chang

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

9 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「EGFR mutation and lobar location of lung adenocarcinoma」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences