Efficacy of therapeutic play for pediatric brain tumor patients during external beam radiotherapy

Yu Li Tsai, Shiow Chwen Tsai, Sang Hue Yen, Kai Lin Huang, Pei Fan Mu, Hueh Chun Liou, Tai-Tong Wong, I. Chun Lai, Pin Liu, Hsiao Ling Lou, I. Tsun Chiang, Yi Wei Chen

研究成果: 雜誌貢獻文章

15 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋 深入研究「Efficacy of therapeutic play for pediatric brain tumor patients during external beam radiotherapy」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences