Effects of isoproterenol in facilitating induction of slow-fast atrioventricular nodal reentrant tachycardia

Wen Chung Yu, Shih Ann Chen, Chern En Chiang, Ching Tai Tai, Shih Huang Lee, Chuen Wang Chiou, Kwo Chang Ueng, Zu Chin Wen, Yi Jen Chen, Jin Long Huang, Mau Song Chang

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

16 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Effects of isoproterenol in facilitating induction of slow-fast atrioventricular nodal reentrant tachycardia」主題。共同形成了獨特的指紋。