Effects of influenza vaccine and sun exposure time against laboratory-confirmed influenza hospitalizations among young children during the 2012–13 to 2015–16 influenza seasons

Ching Yun Wang, Yi Hsuan Chang, Li Min Huang, Hsin Chi, Nan Chang Chiu, Luan Yin Chang, Chun Yi Lu, Yhu Chering Huang, Hsiao Chuan Lin, Jian Te Lee, Ching Chuan Liu, Yi Chuan Huang, Yu Huai Ho, Yi Hsuan Tu, Jin Yuan Wang, Daniel Tsung Ning Huang

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

2 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Effects of influenza vaccine and sun exposure time against laboratory-confirmed influenza hospitalizations among young children during the 2012–13 to 2015–16 influenza seasons」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences