Effects of Ganoderma lucidum and ‘Essence of Chicken’ on Physical Fatigue Recovery and Exercise Performance Improvement

Hua Shuai Li, Ying Ju Chen, Yi Ju Hsu, Ming Fang Wu, Chien Chao Chiu, Yu Tang Tung, Wei Jern Tsai, Wen Ching Huang, Chi Chang Huang

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

4 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Effects of Ganoderma lucidum and ‘Essence of Chicken’ on Physical Fatigue Recovery and Exercise Performance Improvement」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences