Effects of Chinese herbal medicine therapy on survival and hepatic outcomes in patients with hepatitis C virus infection in Taiwan

Fuu Jen Tsai, Chi Fung Cheng, Chao Jung Chen, Chih Ying Lin, Yi Fang Wu, Te Mao Li, Po Heng Chuang, Yang Chang Wu, Chih Ho Lai, Xiang Liu, Hsinyi Tsang, Ting Hsu Lin, Chiu Chu Liao, Shao Mei Huang, Ju Pi Li, Jung Chun Lin, Chih Chien Lin, Wen Miin Liang, Ying Ju Lin

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

8 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋 深入研究「Effects of Chinese herbal medicine therapy on survival and hepatic outcomes in patients with hepatitis C virus infection in Taiwan」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences