Effects of Chinese herbal medicine on hyperlipidemia and the risk of cardiovascular disease in HIV-infected patients in Taiwan

Fuu Jen Tsai, Te Mao Li, Chi Fung Cheng, Yang Chang Wu, Chih Ho Lai, Tsung Jung Ho, Xiang Liu, Hsinyi Tsang, Ting Hsu Lin, Chiu Chu Liao, Shao Mei Huang, Ju Pi Li, Jung Chun Lin, Chih Chien Lin, Wen Miin Liang, Ying Ju Lin

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

15 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Effects of Chinese herbal medicine on hyperlipidemia and the risk of cardiovascular disease in HIV-infected patients in Taiwan」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds