Effectiveness of essence of chicken in improving cognitive function in young people under work-related stress: A randomized double-blind trial

Lung Chan, Hsuan Min Wang, Kuan Yu Chen, Ying-Chin Lin, Pei Jung Wu, Wan Lin Hsieh, Ying Ru Chen, Cheung Pin Liu, Han Yin Tsai, Yun Ru Chen, Hsiu Hui Chang, Yi-Chen Hsieh, Chaur-Jong Hu

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

6 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Effectiveness of essence of chicken in improving cognitive function in young people under work-related stress: A randomized double-blind trial」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences