Effect of Statins on Renal Function in Chronic Kidney Disease Patients

Ping Jen Hu, Mei Yi Wu, Tsu Chen Lin, Tzu Ting Chen, Yun Chun Wu, Sui Lung Su, Kuo Cheng Lu, Jin Shuen Chen, Fung Chang Sung, Chien Te Lee, Yu Yang, Shang Jyh Hwang, Ming Cheng Wang, Yung Ho Hsu, Hung Yi Chiou, Chung Shun Wong, Yuh Feng Lin

研究成果: 雜誌貢獻文章

3 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋 深入研究「Effect of Statins on Renal Function in Chronic Kidney Disease Patients」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences