Effect of platelet-rich plasma mixed with a polymeric bone filling material on sinus floor augmentation in rabbits

Ching Li Tseng, Po Chih Hsu, Lin Gwei Wei, Te Hsing Wu, Li Han Shen, Guang Wei Chang, Hsu Wei Fang, Jui Che Tsai, Yi Ching Shen, Chi Chang Wu, Tim Mo Chen

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

4 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Effect of platelet-rich plasma mixed with a polymeric bone filling material on sinus floor augmentation in rabbits」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences

Engineering & Materials Science

Chemical Compounds