Effect of phenylurea hydroxamic acids on histone deacetylase and VEGFR-2

Szu Lee, Shih Wei Wang, Chen Lin Yu, Huai Ching Tai, Juei Yu Yen, Yu Lien Tuan, Hsueh Hsiao Wang, Yi Ting Liu, Shiou Sheng Chen, Hsueh Yun Lee

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

1 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Effect of phenylurea hydroxamic acids on histone deacetylase and VEGFR-2」主題。共同形成了獨特的指紋。

Chemical Compounds

Medicine & Life Sciences