Effect of eribulin on patients with metastatic breast cancer: multicenter retrospective observational study in Taiwan

Kun Ming Rau, Fu Ou-Yang, Ta Chung Chao, Yao Lung Kuo, Tsui Fen Cheng, Tsu Yi Chao, Dar Ren Chen, Yen Dun Tzeng, Being Whey Wang, Chun Yu Liu, Ming-Hung Hu, Yin Che Lu, Wei Jen Ou, Chin Ho Kuo, Chieh Han Chuang, Jung Yu Kan, Fang Ming Chen, Ming Feng Hou

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

9 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Effect of eribulin on patients with metastatic breast cancer: multicenter retrospective observational study in Taiwan」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences