Effect of antiretroviral therapy use and adherence on the risk of hyperlipidemia among HIV-infected patients, in the highly active antiretroviral therapy era

Fuu Jen Tsai, Chi Fung Cheng, Chih Ho Lai, Yang Chang Wu, Mao Wang Ho, Jen Hsien Wang, Ni Tien, Xiang Liu, Hsinyi Tsang, Ting Hsu Lin, Chiu Chu Liao, Shao Mei Huang, Ju Pi Li, Jung Chun Lin, Chih Chien Lin, Jin Hua Chen, Wen Miin Liang, Ying Ju Lin

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

15 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Effect of antiretroviral therapy use and adherence on the risk of hyperlipidemia among HIV-infected patients, in the highly active antiretroviral therapy era」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences