Effect of a Novel Macrophage-Regulating Drug on Wound Healing in Patients with Diabetic Foot Ulcers: A Randomized Clinical Trial

Yu Yao Huang, Ching Wen Lin, Nai Chen Cheng, Shawn M. Cazzell, Hsin Han Chen, Kuo Feng Huang, Kwang Yi Tung, Hsuan Li Huang, Pao Yuan Lin, Cherng Kang Perng, Bimin Shi, Chang Liu, Yujin Ma, Yemin Cao, Yanbing Li, Yaoming Xue, Li Yan, Qiu Li, Guang Ning, Shun Cheng Chang

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

7 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Effect of a Novel Macrophage-Regulating Drug on Wound Healing in Patients with Diabetic Foot Ulcers: A Randomized Clinical Trial」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences