Economic evaluation of long-term impacts of universal newborn hearing screening

Shu Ti Chiou, Hou Ling Lung, Li Sheng Chen, Amy Ming Fang Yen, Jean Ching Yuan Fann, Sherry Yueh Hsia Chiu, Hsiu Hsi Chen

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

6 引文 斯高帕斯(Scopus)

搜尋結果