Early enteral nutrition and clinical outcomes of severe traumatic brain injury patients in acute stage: A multi-center cohort study

Yung-Hsiao Chiang, Dan Ping Chao, Shu Fen Chu, Hui Wen Lin, Shih-Yi Huang, Yi Shian Yeh, Tai-Ngar Lui, Colin W. Binns, Wen-Ta Chiu

研究成果: 雜誌貢獻文章

32 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋 深入研究「Early enteral nutrition and clinical outcomes of severe traumatic brain injury patients in acute stage: A multi-center cohort study」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences