Early detection of electromechanical dysfunction in patients with idiopathic premature ventricular contractions

Rohit Walia, Shih Lin Chang, Yenn Jiang Lin, Li Wei Lo, Yu Feng Hu, Tze Fan Chao, Fa Po Chung, Jo Nan Liao, Chin Yu Lin, Yao Ting Chang, Chung Hsing Lin, Abigail Louise D. Te, Shinya Yamada, Shih Ann Chen, Hsuan Ming Tsao

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

2 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Early detection of electromechanical dysfunction in patients with idiopathic premature ventricular contractions」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences