Early Clinical Experience with poly-L/DL-lactide 90/10 Resorbable Plates for Mandibular Fracture Fixation

Che-Yi Lin, Ching-Yu Yen, Shyun-Yeu Liu, Wen-Fen Chiang, Yi-Chun Chen, Wei-Chia Su, Pei-Kun Chang, Chien-Chung Yang, Chien-Chung Chen, Jen-Chang Yang

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

指紋 深入研究「Early Clinical Experience with poly-L/DL-lactide 90/10 Resorbable Plates for Mandibular Fracture Fixation」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences