Dysregulation of RUNX2/activin-A axis upon miR-376c downregulation promotes lymph node metastasis in head and neck squamous cell carcinoma

Wei Min Chang, Yuan Feng Lin, Chia Yi Su, Hsuan Yu Peng, Yu Chan Chang, Tsung Ching Lai, Guan Hsun Wu, Yuan Ming Hsu, Li Hsing Chi, Jenn Ren Hsiao, Chi Long Chen, Jang Yang Chang, Yi Shing Shieh, Michael Hsiao, Shine Gwo Shiah

研究成果: 雜誌貢獻文章

19 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋 深入研究「Dysregulation of RUNX2/activin-A axis upon miR-376c downregulation promotes lymph node metastasis in head and neck squamous cell carcinoma」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences