Down-regulation of growth arrest DNA damage-inducible gene 45β expression is associated with human hepatocellular carcinoma

Weihua Qiu, Donald David, Bingsen Zhou, Peiguo G. Chu, Bohe Zhang, Mengchao Wu, Jiacheng Xiao, Tianquan Han, Zhenggang Zhu, Tianxiang Wang, Xiyong Liu, Richard Lopez, Paul Frankel, Ambrose Jong, Yun Yen

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

67 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Down-regulation of growth arrest DNA damage-inducible gene 45β expression is associated with human hepatocellular carcinoma」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences