Does the planned long-term care policy in Taiwan meet the needs of people with disabilities?

Chia Feng Yen, Tzu Ying Chiu, Tsan Hon Liou, Hua Fang Liao, Yi Shing Li, Chung Chao Liang, Sue Wen Teng

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

7 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Does the planned long-term care policy in Taiwan meet the needs of people with disabilities?」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences

Social Sciences