DNA methyltransferase inhibition restores erythropoietin production in fibrotic murine kidneys

Yu Ting Chang, Ching Chin Yang, Szu Yu Pan, Yu Hsiang Chou, Fan Chi Chang, Chun Fu Lai, Ming Hsuan Tsai, Huan Lun Hsu, Ching Hung Lin, Wen Chih Chiang, Ming Shiou Wu, Tzong Shinn Chu, Yung Ming Chen, Shuei Liong Lin

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

53 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「DNA methyltransferase inhibition restores erythropoietin production in fibrotic murine kidneys」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences