Diversity and enterotype in gut bacterial community of adults in Taiwan

Chao Liang, Han Chi Tseng, Hui Mei Chen, Wei Chi Wang, Chih Min Chiu, Jen Yun Chang, Kuan Yi Lu, Shun Long Weng, Tzu Hao Chang, Chao Hsiang Chang, Chen Tsung Weng, Hwei Ming Wang, Hsien Da Huang

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

33 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Diversity and enterotype in gut bacterial community of adults in Taiwan」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences