Distribution of lymphadenopathy in patients with Kikuchi disease

Lung Chiung Chen, Chao Jan Wang, Yu Chuan Chang, Shian Sen Shie, Tzou Yien Lin, Yu Chia Hsieh, Kuan Ying Arthur Huang, Chen Yen Kuo, Cheng Hsun Chiu, Yhu Chering Huang, Chih Jung Chen

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

4 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Distribution of lymphadenopathy in patients with Kikuchi disease」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences