Distinct MR Imaging Features of Triple-Negative Breast Cancer with Brain Metastasis

Ren Hua Yeh, Jyh Cherng Yu, Chi Hong Chu, Ching Liang Ho, Hung Wen Kao, Guo Shiou Liao, Ho Wen Chen, Woei Yau Kao, Cheng Ping Yu, Tsu Yi Chao, Ming Shen Dai

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

15 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Distinct MR Imaging Features of Triple-Negative Breast Cancer with Brain Metastasis」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences