Disruption of guanylyl cyclase-G protects against acute renal injury

Heng Lin, Ching Feng Cheng, Hsin Han Hou, Wei Shiung Lian, Ying Chi Chao, Yi Yun Ciou, Bambang Djoko, Ming Tzu Tsai, Chien Jui Cheng, Ruey Bing Yang

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

25 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Disruption of guanylyl cyclase-G protects against acute renal injury」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences