Discontinuation rate of newly prescribed donepezil in alzheimer’s disease patients in asia

Kee Hyung Park, Youngsoon Yang, Christopher Chen, Yong S. Shim, Jacqueline C. Dominguez, Chan Nyoung Lee, Kyunghun Kang, Hee Jin Kim, Seul Ki Jeong, Jee Hyang Jeong, Zhen Hong, Soo Jin Yoon, Zhen Xin Zhang, Eun Joo Kim, Jae Won Jang, Yansheng Li, Yun Xu, Yu Te Lin, Qiumin Qu, Chaur Jong HuChih Ho Chou, Dongsheng Fan, Nagaendran Kandiah, Yuan Han Yang, Chi Ieong Lau, Leung Wing Chu, Huali Wang, San Jung, Seong Hye Choi, Sangyun Kim

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

2 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Discontinuation rate of newly prescribed donepezil in alzheimer’s disease patients in asia」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences