Direct Visualization of DNA Recognition by Restriction Endonuclease EcoRI

Chiung Fang Huang, Pei Wen Peng, Chih Ming Cheng, Jing Shin Tsai, Wei Ting Wang, Chien Ting Hsu, Keng Liang Ou, Tzu Sen Yang

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

2 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Direct Visualization of DNA Recognition by Restriction Endonuclease EcoRI」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences