Dimethyl sulfoxide stimulates the AhR-Jdp2 axis to control ROS accumulation in mouse embryonic fibroblasts

Kenly Wuputra, Ming Ho Tsai, Kohsuke Kato, Ya han Yang, Jia Bin Pan, Chia Chen Ku, Michiya Noguchi, Shotaro Kishikawa, Koji Nakade, Hua Ling Chen, Chung Jung Liu, Yukio Nakamura, Kung Kai Kuo, Ying Chu Lin, Te Fu Chan, Deng Chyang Wu, Ming Feng Hou, Shau Ku Huang, Chang Shen Lin, Kazunari K. Yokoyama

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

1 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Dimethyl sulfoxide stimulates the AhR-Jdp2 axis to control ROS accumulation in mouse embryonic fibroblasts」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds