Different sham procedures for rats in traumatic brain injury experiments induce corresponding increases in levels of trauma markers

John Wu, Kai Yun Chen, Yo Wen Yo, Song Wei Huang, Hsiu Ming Shih, Wen Ta Chiu, Yung Hsiao Chiang, Chia Yang Shiau

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

11 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Different sham procedures for rats in traumatic brain injury experiments induce corresponding increases in levels of trauma markers」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences