Different duration of high-altitude pre-exposure associated with the incidence of acute mountain sickness on Jade Mountain

Yi Ming Weng, Yu Hui Chiu, Jiun Jen Lynn, Wen Cheng Li, Shih Hao Wang, Wei Fong Kao, Tai Yi Hsu, Te Fa Chiu, Yu Jr Lin, Chang Wei Chan

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

7 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Different duration of high-altitude pre-exposure associated with the incidence of acute mountain sickness on Jade Mountain」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences