Diagnostic value of endobronchial ultrasound-guided transbronchial lung biopsy in peripheral lung cancers

Mei Chen Yang, Wen Te Liu, Chun Hua Wang, Horng Chyuan Lin, Hao Cheng Chen, Chun Liang Chou, Swei Hsueh, Han Pin Kuo

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

44 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Diagnostic value of endobronchial ultrasound-guided transbronchial lung biopsy in peripheral lung cancers」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences