Diagnostic accuracy of symptoms for an underlying disease: a simulation study

Yi Sheng Chao, Chao Jung Wu, Yi Chun Lai, Hui Ting Hsu, Yen Po Cheng, Hsing Chien Wu, Shih Yu Huang, Wei Chih Chen

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

指紋

深入研究「Diagnostic accuracy of symptoms for an underlying disease: a simulation study」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences