Detection of Epstein-Barr virus infection and gene expression in human tumors by microarray analysis

Ching Li, Ruey Shyang Chen, Shang Kai Hung, Yuan Ti Lee, Ching Yu Yen, Yi Wen Lai, Ru Hsiu Teng, Jia Yan Huang, Yung Cheng Tang, Chao Ping Tung, Ta Tung Wei, Biehuoy Shieh, Shih Tung Liu

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

14 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Detection of Epstein-Barr virus infection and gene expression in human tumors by microarray analysis」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences