Design, synthesis, mechanisms of action, and toxicity of novel 20(s)-sulfonylamidine derivatives of camptothecin as potent antitumor agents

Mei Juan Wang, Ying Qian Liu, Ling Chu Chang, Chih Ya Wang, Yong Long Zhao, Xiao Bo Zhao, Keduo Qian, Xiang Nan, Liu Yang, Xiao Ming Yang, Hsin Yi Hung, Jai Sing Yang, Daih Huang Kuo, Masuo Goto, Susan L. Morris-Natschke, Shiow Lin Pan, Che Ming Teng, Sheng Chu Kuo, Tian Shung Wu, Yang Chang WuKuo Hsiung Lee

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

57 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Design, synthesis, mechanisms of action, and toxicity of novel 20(s)-sulfonylamidine derivatives of camptothecin as potent antitumor agents」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds