Derivatization strategy for semi-quantitative analysis of medium- and long-chain fatty acids using multiple reaction monitoring

Juntong Wei, Xiaojun Xiao, Kun Li, Yuanyuan Song, Shau Ku Huang, Zongwei Cai, Zhigang Liu

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

4 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Derivatization strategy for semi-quantitative analysis of medium- and long-chain fatty acids using multiple reaction monitoring」主題。共同形成了獨特的指紋。

Chemical Compounds